Normatives del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet

Què cal tenir present per formar part del nostre Club

Reglament de Règim Intern

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i funcionament del CEV L'HOSPITALET SUD (en endavant El Club), dins el marc de la legislació esportiva vigent, i amb subjecció plena al que estableix el seu ideari, i estatuts.

Tot jugador / a, entrenador / a, delegat / a, pares o tutor i directiu CEV L'HOSPITALET SUD estarà obligat a complir aquesta normativa interna.

Per al bon funcionament de l'Club s'ha dissenyat el present reglament, que és d'àmbit intern i aplicable a tots els membres de l'Club, sense importar el càrrec que ocupin.

Aquesta normativa és aplicable a tots els equips de Club, i alhora compatible amb el propi règim intern que disposi cada equip (que haurà d'estar subjecte a aquesta normativa, i rebre el vist i plau de la Junta Directiva).

El present reglament intern podrà ser modificat prèvia proposició per escrit de qualsevol membre de el Club i aprovat per acord de la Junta Directiva.

 

Generalitats

Ideari del Club

El CEV L'HOSPITALET SUD és una entitat, sense ànim de lucre, legalment constituït en el àmbit de la Legislació Esportiva, i que té com a finalitat el compliment dels següents objectius:

 1. Difondre entre tots els seus components i mitjançant els mitjans al seu abast, la pràctica esportiva del Voleibol.
 2. Formar tots/es aquells/es joves que ho desitgin en la pràctica esportiva del voleibol en el marc d'aquesta normativa.
 3. Inculcar els valors esportius i socials que estiguin al seu abast entre tots els membres del Club.
 4. Difondre el nom de L'Hospitalet, a través de la pràctica esportiva del voleibol amb tots els mitjans que estiguin al l'abast de el Club.
 5. Fer de L'Hospitalet i de la seva activitat esportiva, un referent a el nivell més alt que sigui possible.
 6. Contribuir en l'àmbit de la competició i l'entrenament a la unió entre persones, pobles, ciutats i races així com a la integració, mitjançant la pràctica del voleibol.
 7. Inculcar entre els seus components i contribuir amb la societat a assolir els objectius bàsics per una convivència lliure i en pau a través de la pràctica esportiva.
 8. Buscar que tots aquells / es esportistes (jugadors / es, entrenadors / es) que pertanyen a nostre Club aconsegueixin una contínua formació humana, a més de l'esportiva, que els ajudi a el seu desenvolupament personal i en tots els aspectes de la seva vida.
 9. Integrar al Club a totes aquelles persones relacionades directament o indirectament amb el objectiu final de la mateixa, tant en l'àmbit social com en l'esportiu buscant un ambient agradable i disciplinat, que faciliti el desenvolupament de totes les activitats que es realitzen en compliment dels fins establerts.
 10. Inculcar entre tots els seus components els lemes esportius següents:
  • "Vòlei és vida"
  • "Vòlei és passió"
  • "Vòlei és amistat
  • "Vòlei és Educació"
  • Compromís
  • Respecte
  • Igualtat/Equitat
 11. El CEV L'HOSPITALET SUD és un club que no només representa a tots els integrants del mateix, presents i passats, sinó també a la ciutat de la qual pren el nom. Per aquest motiu cada un dels components del mateix ha de col·laborar a potenciar el bon nom de el Club ja sigui amb determinats actes, actituds i imatge.
 12. Formar part d'aquest Club constitueix un orgull i una responsabilitat, concretats en els drets i obligacions que recull el present reglament.
 13. Entre tots els membres de l'Club hem d'aconseguir fer un club més gran i competitiu dia a dia, a nivell esportiu, econòmic i social. Independentment de quin sigui la seva funció, cada membre haurà de col·laborar al màxim perquè això sigui possible.
 14. Les accions esportives, econòmiques i socials del Club s'han de sustentar en el màxim respecte a totes les persones amb les que els seus membres es relacionen, tant companys, entrenadors, jugadors, àrbitres, aficionats, directius, etc.
 15. Les instal·lacions i equipament que es disposin per a l'ús dels membres del Club, han de gaudir-se amb la màxima cura i respecte, independentment que siguin pròpies o cedides per altres entitats. Tota persona vinculada al Club haurà de respectar tant les instal·lacions com a el personal, demostrant una correcta educació i comportament, ja que la imatge de el Club és la de les persones que hi treballen.

 

Director i Coordinador Esportiu

 • És elegit, o destituït, per acord de la Junta Directiva de el Club amb qui guarda relació directe.
 • Planifica, dirigeix ​​i coordina totes les activitats esportives que es realitzen en l'àmbit esportiu.
 • Controla totes les activitats de caràcter disciplinari d'acord amb les disposicions vigents.
 • Té com a objectiu fonamental la gestió, seguiment i control d'equips i jugadors, en totes les categories i edats, vigilant l'adequat compliment de la formació integral de tots i cada un dels jugadors de el Club. Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club: entrenaments, gestió de fitxes, canvis d'horaris, dies de partit, convocatòries, amistosos, etc.
 • Estarà en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació de els entrenadors en l'àmbit esportiu.
 • Avaluarà, i establirà un seguiment dels entrenadors, orientant esportivament i fent les recomanacions que es creguin necessàries.
 • Tindrà la facultat de cessar del seu càrrec, sempre amb l'aprovació de la Junta Directiva, a qualsevol entrenador que no compleixi amb les seves responsabilitats, segons el que indica el present reglament.
 • Ha d'informar a la Junta Directiva de tots aquells assumptes esportius i disciplinaris que afectin al Club. Vetllarà pel compliment de el règim intern.
 • Proposarà a la Junta Directiva aspectes relatius a la millora del funcionament de l'àrea esportiva.
 • Estarà facultat per passar jugadors d'un equip a un altre per motius tècnic-esportius, fins i tot d'una categoria a una altra sempre sense incomplir la normativa vigent.
 • Atendrà les consultes dels pares o delegats dels jugadors, un cop superat el àmbit de cada un dels equips.

 

Entrenadors

Els / les entrenadors / es són aquells membres de l'Club que exerceixen la funció docent en l'àmbit esportiu, i l'exercici s'orientarà a la realització dels fins educatius i esportius establerts en l'ideari del Club.

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen l'eix principal de la seva formació i gaudeixen de l'absoluta confiança tant del Coordinador, com de la Junta Directiva.

La designació d'entrenadors és competència de la Junta Directiva, a proposta de coordinador / a.

 

1. Drets

 • Exercir les seves funcions dins de el respecte a l'ideari del Club, en els equips de treball que se'ls destini.
 • Ser informat per Director Tècnic o Coordinador Tècnic dels assumptes que afecten al Club en general, i a ells en particular.
 • Ser tractats amb correcció i respecte per la resta d'estaments i integrants del Club.
 • Utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per complir els fins de la mateixa.
 • Presentar peticions, suggeriments i queixes de l'ordre esportiu per escrit davant els òrgans del Club.

 

2. Deures

2.1. Generals

 • Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i un cop aprovada pel Coordinador, desenvolupar i complir amb la programació establerta.
 • Establir un règim intern de funcionament en l'equip que dirigeix, ampliant o reduint el que disposa el present reglament sempre amb la revisió i acceptació del Club abans de la seva aplicació.
 • Mantenir un aspecte i una conducta digna i respectuosa en el desenvolupament de les seves funcions. Portar sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat que es tracti.
 • No suspendre o modificar horaris o dies d'entrenament sense coneixement del Coordinador.
 • Atendre les consultes dels jugadors, estimular el seu esforç i afavorir la convivència.
 • Atendre les consultes dels delegats dels equips amb vista a compartir la tasca educadora en l'àmbit de la seva competència.
 • Aplicar el règim disciplinari del Club, en el nivell de la seva competència.
 • Col·laborar amb les diferents activitats que es realitzen al Club
 • Respectar i complir amb les desicions acordades per la Junta Directiva.

2.2. Entrenaments

 • Preparar els entrenaments amb els objectius i aspectes a millorar.
 • Arribar amb temps d'antelació a l'inici dels entrenaments per preparar el material i rebre els jugadors.
 • Dirigir l'entrenament intentant aprofitar al màxim el temps per a la millora dels jugadors i mantenint la disciplina en grup.
 • Recollir i comptabilitzar el material assignat al seu equip a l'acabar l'entrenament.
 • Fomentar el respecte pel material del Club i instal·lacions.
 • Portar un control d'assistència dels entrenaments.

2.3. Partits

 • Fer convocatòries en l'últim dia d'entrenament previ a el partit, si això fos necessari.
 • Portar un adequat control de fitxes federatives i equipació per al partit a col·laboració amb els responsables d'aquests assumptes.
 • Tenir telèfons de tots els jugadors o dels pares per poder localitzar-los.
 • Arribar abans de l'hora de convocatòria, donant així tranquil·litat als jugadors i pares.
 • Estar en el camp on es jugarà abans de l'inici de el partit, amb el temps suficient per preparar adequadament els diferents aspectes de la trobada (aprox. 60 ').
 • Dirigir el partit cuidant les formes i el llenguatge i fomentant l'esportivitat i el rendiment tant individual com col·lectiu.
 • Control estadístic del desenvolupament de la competició d'acord amb les possibilitats i els nivells esportius de cada equip. (Punts jugats, targetes, corbes de registres, resum per rotacions, errors individuals i / o col·lectius, encerts individuals / jo col·lectius, un altre tipus d'incidències que es considerin necessaris).
 • Control de vestidor abans i després del partit fins que surti l'últim jugador.
 • Responsabilitzar-se de qualsevol altra situació que el Club i la Junta Directiva considerin oportú.
 • Davant de qualsevol altra situació que no estigui contemplada de manera literal en el present Reglament, que perjudiqués de qualsevol manera tant a l'equip a què es pertany, com a Club, la Junta Directiva es reserva la potestat per prendre les mesures que consideri oportunes per a resoldre aquestes situacions, vetllant així pel bon funcionament del Club.

 

Delegats/Delegades

A l'inici de cada temporada esportiva, s'escogirà un/a delegat/da per equip. Aquest delegat podrà ser un Pare / Mare. Podrà presentar-se de forma voluntària o bé ser designat per l'entrenador. En ambdós casos haurà de comptar amb l'aprovació de la Junta Directiva.

Serà l'encarregat de tenir la informació precisa per al bon funcionament de l'activitat (telèfons jugadors, adreces, persones de contacte, mútua, etc).

Serà juntament amb l'entrenador corresponent el responsable del material del Club que es duran als partits.

Serà l'interlocutor amb el col·lectiu arbitral, farà que es respecti als àrbitres, tant per la part del cos tècnic com dels propis jugadors o afició. Atendrà en tot el que calgui en els partits de casa a l'àrbitre.

Actuarà com a portaveu entre els pares i l'entrenador, aconseguint l'adequat clima de col·laboració.

Col·laborarà amb l'entrenador en la bona marxa de l'equip.

Transmetrà al responsable assignat per la Junta Directiva i sempre mitjançant correu electrònic, els suggeriments, queixes i observacions de tota mena que els pares vulguin fer arribar perquè s'adoptin les mesures oportunes.

S'encarregarà d'organitzar el desplaçament de les jugadores (és) als partits fora de casa, amb el suport dels pares.

Donar suport als entrenadors amb el tema de convocatòria de les jugadores (és) als diferents partits.

 

Jugadors/Jugadores

Es considerarà jugador / a del Club, a tota persona que practiqui el voleibol en l'àmbit de les activitats programades pel Club, amb la corresponent llicència federativa.

 

1. Drets

 • El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.
 • Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés als diferents nivells esportius.
 • No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o aptituds per al esport.
 • El Club es compromet a facilitar:
  • Un entrenador per equip.
  • Instal·lacions esportives adequades.
  • Material esportiu.
  • L'equipació oportuna per a la celebració dels partits.
  • Un horari d'entrenament.
  • Participació dels equips en competicions oficials.
  • L'ensenyament de la disciplina esportiva.
  • La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l'esportista.
 • Tots els jugadors tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i el seu dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques i morals.
 • Els esportistes tenen dret a ser escoltats, a través de la manifestació de la seva opinió, respecte a la designació de capitans / es de cada un dels diferents equips.

 

2. Deures

1. Entrenaments

 • Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes.
 • Els / les jugadors / es hauran d'estar completament equipats i preparats per començar l'entrenament amb rigorosa puntualitat.
 • Ningú pot començar o marxar d'un entrenament sense el consentiment de l'entrenador.
 • Abonar les quotes d'inscripció i pagaments corresponents a cadascuna de les categories.
 • No es donarà la baixa federativa fins que no s'abonin aquests pagaments.
 • Tenir cura del material esportiu del Club i les seves instal·lacions fent un ús adequat i correcte dels mateixos.
 • Ajudar amb el material a l'inici i al final de l'entrenament.
 • Durant la sessió d'entrenament no es pot portar rellotge, anells, polseres, arracades, pírcings o altres elements que puguin ocasionar mal a un mateix o a un company.
 • S'utilitzarà la roba adequada i autoritzada per cada un dels entrenadors.
 • Es mantindrà una relació correcta i cordial amb els companys. S'evitaran insults i bromes pesades o de mal gust, si no és així, serà motiu de sanció.
 • La relació amb els entrenadors, a l'igual, que amb la resta dels membres del Club, estarà basada en l'educació i respecte.
 • Assumirà respectuosament les consignes i indicacions dels entrenadors, acudint ràpid a la crida de l'entrenador deixant immediatament qualsevol activitat que s'estigui desenvolupant.
 • El jugador estarà disposat en tot moment, a formar part d'un altre equip de l'entitat, transitòriament o definitivament, si així ho decideix la Comissió Tècnica.
 • En l'àmbit d'actuació del Club, al camp, o mentre s'estigui sota la responsabilitat del Club, no es permet fumar ni beure begudes alcohòliques.
 • No pot faltar a cap entrenament sota cap concepte (inclòs lesió i mal temps), sinó s'avisa amb anterioritat a l'entrenador i aquest li dóna permís.
 • L'entrenador estarà al corrent de les lesions, malalties i de les condicions físiques i anímiques que impedeixin al jugador / a rendir en els entrenaments.
 • Es sol·licitarà l'autorització de l'entrenador, per desenvolupar qualsevol activitat física esportiva fora de l'àmbit d'actuació del Club, independentment de la vinculació més o menys directa amb el voleibol.
 • L'hora d'entrenament és l'hora d'entrada a la pista, per si es necessita escalfar determinada articulació, un embenat específic etc. S'haurà d'acudir abans de l'hora de començament a el pavelló o en cas contrari, podrà ser considerat per l'entrenador com retard de l'jugador.

2. Partits

 • Assistirà a tots els partits als que siguin convocats i amb l'antelació determinada per l'entrenador i amb l'equipació esportiva de el Club.
 • Assistirà amb les condicions ideals per jugar al voleibol. El jugador ha de cuidar el seu cos, ja que és l'eina de treball i per aquest motiu ha d'evitar aquelles activitats i conductes que posin en perill o condicionin el seu rendiment esportiu.
 • El comportament serà sempre el correcte, evitant en tot moment accions que perjudiquin la imatge del Club, i la del mateix jugador.
 • Ha de respectar als àrbitres, equip rival, i per descomptat als propis companys.
 • El jugador / a té l'obligació d'avisar amb la suficient antelació, de la no assistència al partit, per permetre la convocatòria d'un altre jugador / a.
 • Els / les jugadors / es lesionats / des i els no convocats, tenen l'obligació d'assistir als partits que l'equip disputi, llevat d'autorització expressa de l'entrenador.
 • Totes les decisions i ordres que donen els entrenadors durant el transcurs d'un partit han de ser respectades, si això no passa, o es fa cas d'orientacions, comentaris o suggeriments que des de fora de camp ens fan arribar persones que no són de cos tècnic, el / la jugador / a serà substituït / a immediatament o l'entrenador podrà establir amb el / la jugador / a la mesura disciplinària que estimi oportuna.
 • El protocol previst per al partit ha de respectar-se, sense importar el resultat, o de les circumstàncies de el partit.
 • Si el partit és dirigit en determinades circumstàncies, per un entrenador que no és el "titular" d'aquest equip, aquest tindrà la mateixa potestat que l'entrenador principal i les seves ordres i decisions hauran de ser respectades de la mateixa manera.
 • El jugador / a s'ha de comprometre a complir aquestes normes dins i fora del Club donarà suport i donarà ànims als seus companys, mai realitzarà crítiques negatives de l'equip, del Club o dels seus companys.
 • El Club estima que la humilitat és una de les millors virtuts d'un esportista, mai cal menysprear un company ni a un rival.

3. Competicions

 • La participació de qualsevol jugador / a en entrenaments, competicions o un altre tipus d'esdeveniments, com a membre d'un altre club esportiu o lúdic, haurà de ser sol·licitada pel jugador / a al seu entrenador corresponent, sent necessària l'autorització per part de la Junta Directiva en aquests actes.
 • En qualsevol cas, la participació en qualsevol dels esdeveniments indicats en els punts anteriors sense la corresponent autorització, serà considerada falta molt greu i pot arribar a la expulsió com a jugador / a del Club si fos considerat oportú per la Junta Directiva i el Cos Tècnic.
 • Cap jugador ha d'actuar de forma contrària als interessos del seu equip i per tant, del Club, sent considerat falta molt greu l'incompliment d'aquesta norma.
 • Davant de qualsevol altra situació que no estigui contemplada de manera literal en el present Reglament, però que puguin perjudicar de qualsevol manera tant a l'equip a què es pertany, com a al Club, serà la Junta Directiva la que prengui les mesures que consideri oportunes per resoldre aquestes situacions.

 

Pares / Tutors

Els pares i familiars són una part molt important per al bon funcionament del Club, d'aquest motiu la seva ajuda i col·laboració en tot el possible facilitarà la bona marxa dels diferents equips.

La inscripció d'un jugador al Club suposa el coneixement i l'acceptació per part dels pares de l'ideari i la resta de normativa, així com de procurar que els seus fills les respectin.

 • A l'inici de cada temporada es facilitaran les dades identificatives, administratius i autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti.
 • Es comprometran a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club, en la forma i terminis establerts. El no compliment de qualsevol d'aquests pagaments sense l'autorització de la Junta Directiva, suposarà la retirada de la fitxa, i la pèrdua de condició, o no donar la baixa federativa al jugador / a, fins a l'esmena d'aquesta circumstància, i la corresponent autorització del Club.
 • Els pares tindran dret a ser informats de la marxa esportiva i del comportament dels seus fills.
 • Podran sol·licitar entrevistes amb el coordinador o responsable esportiu prèvia sol · licitació al delegat de l'equip per aclarir qualsevol aspecte relacionat amb els seus fills, no podent interrompre l'entrenament en cap cas, ni provocar que es produeixi un retard a l'inici de l'mateix.
 • Podran fer suggeriments i aportacions positives, orientades a la millora del funcionament del Club, dirigides a l'delegat.
 • Tenen prohibit l'accés als vestidors.
 • Acceptaran les decisions preses pels entrenadors o coordinadors que afectin l'àmbit esportiu. Qualsevol dubte o consideració serà atesa pels delegats de l'equip.
 • Evitaran comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i jugadors tant en els partits com en els entrenaments, cal donar suport i facilitar la tasca dels entrenadors en les seves tasques.
 • Procuraran en la mesura de les seves possibilitats, acompanyar l'equip i col·laborar en el desplaçament dels jugadors als camps aliens.
 • El comportament ha de ser exemplar, s'evitarà utilitzar vocabulari groller, càntics ofensius o tenir actituds poc correctes amb àrbitres, altres pares contraris, entrenadors, jugadors, tant en partits com en els entrenaments.

 

Règim disciplinari

La present normativa serà d'aplicació a tots els membres de club.

Els membres de la Junta Directiva en general, el Coordinador i entrenadors en particular, posaran especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constant.

Sense perjudici d'accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures que considerin oportunes per mantenir l'ordre dins de l'equip, comunicant-la amb posterioritat a l'Coordinador.

 

Infraccions

Les faltes podran ser:

 • Lleus
 • Greus
 • Molt greus

Són faltes lleus:

 • Les faltes injustificades de puntualitat.
 • Les faltes injustificades, no reiterades d'assistència a entrenaments i partits.
 • L'actitud passiva en entrenaments i partits.
 • Falta de respecte o desconsideració cap a algun dels seus companys, entrenador, àrbitre, contraris, públic o qualsevol persona relacionada amb l'activitat.
 • Mal ús de l'material o instal·lacions de el Club.
 • Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa no greus.
 • Desenvolupar qualsevol activitat física esportiva independentment de la vinculació més o menys directa amb el voleibol, sense autorització expressa de l'entrenador / a o coordinador / a.
 • Sancions injustificades en el desenvolupament de el partit, vestimenta inadequada o hàbits higiènics inadequats.
 • Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

Són faltes greus:

 • Les faltes injustificades reiterades d'assistència a entrenaments i partits.
 • La reiterada i contínua falta de respecte cap a company, entrenadors, àrbitres, contraris, públic o qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat.
 • Causar per ús indegut danys greus a objectes o dependències del Club, material, roba, etc.
 • No acudir a una convocatòria d'un equip de qualsevol categoria fonamentalment, quan per causes especials i justificades, sigui necessària la seva presència.
 • Reiterades faltes lleus en una mateixa temporada.
 • Actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 • Altres que el Club en reunió de la seva Junta Directiva pugui considerar com a greus.

Són faltes molt greus:

 • Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra membres del Club o altres en deteriorament de la imatge del Club.
 • L'agressió física a membres del Club, companys, àrbitres, rivals, públic, o altres persones ja sigui en les pròpies instal·lacions del Club o fora d'elles.
 • L'acumulació de 2 o 3 faltes greus.
 • Altres que el Club en reunió de la seva Junta Directiva pugui considerar com molt greus.

 

Sancions

Per la comissió de les faltes enumerades s'imposaran les següents sancions:

Per faltes lleus:

 • Amonestació privada.
 • Amonestació per escrit que es comuniqués als pares / tutors.
 • Realització de tasques de col·laboració amb el Club en entrenaments o altres activitats, 1 a 2 setmanes.
 • Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), d'1 a 2 setmanes.

Per faltes greus:

 • Amonestació per escrit amb un informe detallat que es comuniqués als pares / tutors.
 • Realització de tasques de col·laboració amb el Club en entrenaments o altres activitats, 3 a 6 setmanes.
 • Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), de 3 a 6 setmanes.

Per faltes molt greus:

 • Amonestació per escrit amb un informe detallat que es comunicarà als pares o familiars.
 • Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), de 2 mesos a 1 temporada o EXPULSIÓ DEFINITIVA.

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió de l'jugador prèvia petició i comprovació d'un canvi positiu d'actitud.

El Comitè Sancionador estarà integrat pels següents membres:

 • El / la president / a del Club o persona en qui delegui.
 • Dos membres de la Junta Directiva.
 • El Coordinador / a.
 • L'entrenador corresponent de l'equip afectat.


El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació a la Junta directiva.
Les modificacions d'aquest Reglament s'han d'aprovar per proposta de la Junta Directiva.

Segueix al CE Voleibol L'Hospitalet a les xarxes socials @cevlhospitalet

Amb el suport de